1,5% KRS: 0000349425

Fundacja Caritas Diecezji Płockiej posiada status organizacji pożytku publicznego i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000349425. 

Darowiznę na rzecz Fundacji można wpłacać na konto o numerze: 
71 1240 3174 1111 0010 3436 2890 

Nazwa i adres Fundacji: 
Fundacja Caritas Diecezji Płockiej 
09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 34 

Tytuł przelewu: 
Darowizna na cele statutowe Fundacji Caritas Diecezji Płockiej. 
Można również wskazać cel szczegółowy darowizny, np. pomoc dla konkretnej osoby. 

Darowizny można odliczyć od dochodu:

  • darowizny od osób fizycznych - na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 26 ust. 1 pkt 9 ppkt. a) /w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu/ 
  • darowizny od osób prawnych - na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - art. 18 ust. 1 pkt 1 /łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu/ 

Należy pamiętać, iż w przypadku darowizny pieniężnej powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Fundacji, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem identyfikującym darczyńcę, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.