1% KRS: 0000349425

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udzielania pomocy społecznej  

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

Załącznik nr 5   

Załącznik nr 6   


REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ

FUNDACJĘ CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ

 § 1
Postanowienia ogólne 

  1. Podstawę prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

a) Statut Fundacji Caritas Diecezji Płockiej,

b) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.),

c) Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

  1. Prawo do uzyskania pomocy materialnej i rzeczowej w Fundacji przysługuje osobom i rodzinom, z terenu diecezji płockiej.
  2. Pomocy udziela się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie z powodu:

a) ubóstwa,

b) sieroctwa,

c) bezdomności,

d) ochrony macierzyństwa i wielodzietności,

e) bezrobocia,   

f) niepełnosprawności,

g) długotrwałej lub ciężkiej choroby,

h) zdarzeń losowych,

i) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Czytaj dalej ...