1% KRS: 0000349425

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udzielania pomocy społecznej  

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   


REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ

FUNDACJĘ CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ

 § 1
Postanowienia ogólne 

  1. Podstawę prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

a)    Statut Fundacji Caritas Diecezji Płockiej,

b)    Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.),

c)    Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

  1. Prawo do uzyskania pomocy materialnej i rzeczowej w Fundacji przysługuje osobom i rodzinom, z terenu diecezji płockiej.
  2. Pomocy udziela się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie z powodu:

a)    ubóstwa,

b)    sieroctwa,

c)    bezdomności,

d)    ochrony macierzyństwa i wielodzietności,

e)    bezrobocia,   

f)     niepełnosprawności,

g)    długotrwałej lub ciężkiej choroby,

h)    zdarzeń losowych,

Czytaj dalej ...