1,5% KRS: 0000349425

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 informuję, że:


  1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Fundacji Caritas Diecezji Płockiej
     09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 34, tel.: 24 267 82 40, e-mail: fundacjaplock@caritas.pl. 

  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz w celu realizacji zadań ustawowych (statutowych), określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawie z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie postanowień statutu Fundacji Caritas Diecezji Płockiej. 
  3. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w obowiązujących przepisach prawa. 
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na ww. przepisy prawa.