1% KRS: 0000349425

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 § 1 

 1. „Fundacja Caritas Diecezji Płockiej”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Diecezję Płocką, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 stycznia 2010 r. przez notariusza Marka Watrakiewicza z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Boya – Żeleńskiego 6 lok. 26, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 1. Do dokonywania zmian statutu Fundacji uprawniony jest Fundator. 
 2. § 2 

   Fundacja posiada osobowość prawną. 

   § 3 

   Siedzibą Fundacji jest Płock. 

   § 4 

  1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
  1. Dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów – Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju. 
  2. Fundacja kieruje swoją działalność do ogółu społeczeństwa. 

  pobierz tekst jednolity statutu...